آغاز فصل جدیدی از گل کاری های سطح شهر نصب المان لنج در بلوار ساحلی بایندر نورپردازی پایانه مسافربری هجرت نورپردازی فضاهای سبز سطح شهر با نصب چراغ های دفنی نرده گذاری زمین های بایر و رها شده سطح شهر با رویکرد زیباسازی تعمیر درزهای انبساطی پل جهان آرا توزیع شیر بین کارگران شهرداری خرمشهر به علت آلودگی هوا
کاشت هزاران شاخه گل
آغاز فصل جدیدی از گل کاری های سطح شهر
زیباسازی منظر شهری
نصب المان لنج در بلوار ساحلی بایندر
نور پردازی ساختمان پایانه مسافربری هجرت
نورپردازی پایانه مسافربری هجرت
زیباسازی منظر شهری
نورپردازی فضاهای سبز سطح شهر با نصب چراغ های دفنی
زیبا سازی منظر شهری
نرده گذاری زمین های بایر و رها شده سطح شهر با رویکرد زیباسازی
مقاوم سازی درزهای انبساطی پل
تعمیر درزهای انبساطی پل جهان آرا
جبران بخشی از عوارض آلودگی هوا
توزیع شیر بین کارگران شهرداری خرمشهر به علت آلودگی هوا

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


کاشت هزاران شاخه گل
1395/12/9
زیباسازی منظر شهری
1395/12/8
نور پردازی ساختمان پایانه مسافربری هجرت
1395/12/7
مقاوم سازی درزهای انبساطی پل
1395/12/1