شهردار خرمشهر با هدف بررسی و رفع مشکلات از کوی سوم خرداد و سرحانیه بازدید کرد شهردار خرمشهر با مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان خوزستان دیدار کرد بازدید شهردار خرمشهر از بازار صفا با هدف بررسی مسیر اجرای پروژه بهسازی بازار کاشت نخل ثمرده توسط شهرداری خرمشهر در بلوار ساحلی آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر کوی زهیریه توسط شهرداری خرمشهر ایمن سازی معابر با بهسازی و رفع نواقص تجهیزات ترافیکی توسط شهرداری خرمشهر ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره عبدالامیر کمایی شهردار خرمشهر با شهروندان
بازدید در جهت رفع مشکلات
شهردار خرمشهر با هدف بررسی و رفع مشکلات از کوی سوم خرداد و سرحانیه بازدید کرد
با هدف اجرای پروژه های مشترک سرمایه گذاری
شهردار خرمشهر با مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان خوزستان دیدار کرد
پروژه بهسازی بازار صفای خرمشهر
بازدید شهردار خرمشهر از بازار صفا با هدف بررسی مسیر اجرای پروژه بهسازی بازار
تاکید بر ضرورت کاشت نخل ثمرده
کاشت نخل ثمرده توسط شهرداری خرمشهر در بلوار ساحلی
بهبود وضعیت معابر
آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر کوی زهیریه توسط شهرداری خرمشهر
بهسازی تجهیزات ترافیکی سطح شهر
ایمن سازی معابر با بهسازی و رفع نواقص تجهیزات ترافیکی توسط شهرداری خرمشهر
ملاقات عمومی شهردار خرمشهر
ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره عبدالامیر کمایی شهردار خرمشهر با شهروندان