پیام محسن یاسائیان سرپرست شهرداری خرمشهر به مناسبت روز خبرنگار زیرسازی معابر کوی سوم خرداد و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر   آقاى ایوب مطور بعنوان سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری خرمشهر منصوب شد از هرس و فرم دهی درختان تا تقویت آبیاری فضاهای سبز خرمشهر زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت   فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار ساحلی بایندر خرمشهر آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم
روز خبرنگار و پیام سرپرست شهرداری خرمشهر
پیام محسن یاسائیان سرپرست شهرداری خرمشهر به مناسبت روز خبرنگار
بهبود وضعیت معابر
زیرسازی معابر کوی سوم خرداد و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر
طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری خرمشهر صورت گرفت
آقاى ایوب مطور بعنوان سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری خرمشهر منصوب شد
زیبا سازی منظر شهری
از هرس و فرم دهی درختان تا تقویت آبیاری فضاهای سبز خرمشهر
بهبود وضعیت معابر
زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت
فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار
فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار ساحلی بایندر خرمشهر
فضاسازی و آذین بندی سطح شهر خرمشهر
آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم